Statut druŠtva oftalmologa kontaktologa Srbije

У складу са одредбама чл. 78. и 79, а у вези са чл. 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр.51/09), Скупштина ДРУШТВА КОНТАКТОЛОГА ОФТАМОЛОГА СРБИЈЕ - COLSS, на својој седници одржаној дана 25.03..2011.год. у Београду, усвојила је следећи

 

СТАТУТ
Друштва контактолога
офтамолога СРБИЈЕ - COLSS

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

ДРУШТВO КОНТАКТОЛОГА ОФТАМОЛОГА СРБИЈЕ - COLSS (у даљем тексту: Друштво) је невладино, добровољнo, стручно и непрофитно друштво, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области квалификоване примене контактних сочива у офтамолошкој пракси.
Овим Статутом се утврђују назив, циљеви и деловање, начин остваривања циљева, седиште Друштва, услови чланства, права и обавезе чланова, организација и структура Удружења, заступање Друштва стицање и располагање имовином Друштва, јавно деловање, начин одлучивања и удруживања и учлањивање у међународне организације, доношење статутарних измена и јавне ознаке Друштва.

 

 

II ЦИЉЕВИ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА

 

Члан 2.

 

Друштво се оснива ради развоја, подршке и унапређења у области квалификоване примене контактних сочива у офтамолошкој пракси, на територији Републике Србије.

 

Члан 3.

 

Циљеви Друштва су:

 • допринос развоју и унапређењу квалификоване примене контактних сочива у офтамолошкој пракси;
 • организовање и спровођење перманентне едукације офталмолога из области примене контактних сочива на територији Републике Србије регулисано посебним Правилником о едукацији

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta);(Izvršni odbor se SLAŽE)

 • верификовање знања контактолога и издавање одговарајућег Сертификата, након регистрације код надлежног органа, односно по добијању Сертификата од надлежног органа;
 • организација стручних састанака и семинара из области примене контактних сочива у офтамолошкој пракси.
 • повезивање и размена искустава са сличним међународним удружењима;
 • сарадња са Министарством здравља, Медицинским факултетима и инспекцијским службама у остваривању претходних циљева, а посебно на правном регулисању обавезе офталмолога који одређују и прописују контактна сочива, да поседују Сертификат овог Друштва за бављење контактологијом.
 • организација предавања и посета стручњака из иностранства;
 • ангажовање у научним и истраживачким пројектима;

Све наведене циљеве и начин остваривања истих Друштво остварује у сарадњи са надлежним институцијама.

 

Члан 4.

 

Циљеви Друштва се остварују делатностима Друштва преко органа Друштва и активношћу чланова Друштва.

 

III НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЈАВНЕ ОЗНАКЕ ДРУШТВА

 

Члан 5.

 

Пун назив Друштва гласи: ДРУШТВO КОНТАКТОЛОГА ОФТАМОЛОГА СРБИЈЕ - COLSS

 

Члан 6.

 

 • Седиште Друштва је на адреси: Београд, ул. Пастерова бр. 2 (у  КЦС, Институт за очне болести).
 • Подручје деловања Друштва је територија Републике Србије.

 

Члан 7.

 

 • Друштво има печат и штамбиљ.
 • Печат Друштва је округлог облика, уобичајене величине, са пуним називом Удружења, уписаним по ободу печата ћириличним и паралело латиничним писмом.
 • Извршни одбор посебном одлуком утврђује амблем, његов изглед, садржину и начин коришћења.

Члан 8.

 

Друштво стиче својство правног лица даном уписа у Регистар друштва.

 

IV ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ

 

 • Чланство 

Члан 9.

 

 • Чланство у Друштву је добровољно и стиче се, по испуњењу услова дефинисаних чланом 12. и потписивањем приступнице тј. изјаве о приступању Друштву и прихватању Статута и других општих аката.

 

Члан 10.

 

 • Постоје четири облика чланства:
 • члан - оснивач,
 • члан,
 • почасни члан,
 • чланови у процесу обуке и добијања сертификата.

 

Члан 11.

 

Чланови Друштва су по правилу лекари специјалисти офтамологије, посебно едуковани за примену контактних сочива у пракси и лекари на специјализацији.

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se NE SLAŽE)

 

Члан 12.

 

Да би постао члан Друштва кандидат мора испуњавати следеће услове:

 • завршен медицински факултет,завршена специјализација из офтамологије или у току,

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se NE SLAŽE, isključivo završena specijalizacija)

 • поседовање сертифката из члана 3. тачка 3.

Поступак стицања сертификата из тачке 3. претходног става, регулише се посебним Правилником који усваја Скупштина.

 • Почасни члан је лице које се посебно истиче у развоју контактологије, помаже у том развоју и ради на њеној популаризацији без права гласа.

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se SLAŽE)

 • Почасног члана на предлог Извршног одбора, проглашава Скупштина

Права чланова

 

Члан 13.

 

Члан Друштва има право да:
1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева и раду Друштва;
2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва;
3. бира и буде биран у органе Удружења;
4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва;
5. даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом и одлукама органа Друштва;
6. користи све услуге које Удружења пружа својим члановима;
7. иступи из Друштва;
8. остварује друга права предвиђена Статутом и другим актима Друштва.
9. Сваки члан Друштва може покренути поступак пред надлежним основним судом за утврђивање ништавости општег акта Друштва који је донет супротно СТАТУТУ или другом општем акту Друштва, односно за утврђивање ништавости појединачног акта Друштва, који је донет супротно закону, СТАТУТУ или другом општем акту Друштва, у року од 15 дана од дана сазнања за акт, а најкасније у року од 6 месеци о дана доношења акта.
10. Утврђивањем ништавости акта из претходног става, не дира се у права стечена од стране трећих савесних лица.
11. Поступак за утврђивање ништавости акта из става 2. овог члана, води се према одредбама закона којима се уређује парнични поступак.

 

 • Обавезе чланова

 

Члан 15.

 

Члан Друштва обавезан је да:
1. активно доприноси остваривању циљева Друштва;
2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Друштва;
3. предлаже, разматра и решава поједина питања у органима Друштва и учествује у предузимању мера за спровођење донетих закључака органа Друштва;
4. благовремено извршава у складу са донетим критеријумима, финансијске и друге обавезе, а у циљу реализације планираних активности;
5. благовремено плаћа чланарину, чију висину утврђује Извршни одбор својом одлуком;
6. поштује СТАТУТ и друга општа акта и одлуке органа Друштва;
7. долази на седнице органа Удружења чији је члан;
8. чува углед Друштва;
9. обавља друге послове које му повере органи Друштва;
10. испуњава и друге обавезе у складу са СТАТУТОМ и другим актима Друштва.

 

 

 • Одговорност члана

 

Члан 16.

 

 • Сваки члан Друштва одговоран је за сопствено деловање унутар и изван Друштва, које може на било који начин бити доведено у везу са активностима и циљевима Удружења.
 • Члан чије је понашање и деловање усмерено против одлука органа Удружења  или нечасним делима и грубим поступцима крши СТАТУТ и циљеве Друштва и на тај начин штети угледу Удружења, одлуком Скупштине може бити искључен из Друштва.

 

 • Чланарина

Члан 17.

 

 • Сваки члан Друштва је дужан да током чланства у Удружењу редовно плаћа чланарину.
 • Одлуку о висини чланарине за сваку календарску годину доноси Извршни одбор. Чланарина се плаћа годишње, за текућу годину, најкасније до истека првог тромесечја.
 • Члан Друштва може финансијски и другим давањима помагати Друштва, али по основу тога не може остварити било каква додатна или посебна права.

 

6.Престанак чланства

 

Члан 18.

 

Чланство у Друштву престаје:
1. иступањем из Друштва уз претходно поднет писмени захтев члана
Друштва;
2. доношењем одлуке Скупштине о искључењу, у складу са чланом 16. став 2. овог СТАТУТА;
3. смрћу члана Друштва;
4.  брисањем из евиденције због неплаћања чланарине у последње 2 године сходно Правилнику који доноси ИО.

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se SLAŽE)


5. Чланство у Друштву у смислу тачке 1. претходног става престаје даном пријема писменог захтва члана за иступањем из Друштва.
6. Даном престанка чланства у Удружењу престаје и мандат у свим органима Друштва, у којима је члан био биран

 

Члан 19.

 

 • Чланство у Друштву престаје брисањем из евиденције чланова, у случају да у Статутом прописаном року није плаћена чланарина (предлог Комисије 2 године), а о чему Извршни одбор доноси посебну одлуку.

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se SLAŽE)

 

V  ОРГАНИ ДРУШТВА

 

Члан 20.

 

Органи Друштва су:

 • Скупштина
 • Извршни одбор;
 • Председник Друштва;
 • Заменик Председника;

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se SLAŽE)

 • Научни одбор;
 • Надзорни одбор
 • Секретар Друштва

 

 • СКУПШТИНА ДРУШТВА

Члан 21.

 

 • Скупштина је највиши орган Друштва.
 • Скупштину чине сви чланови Друштва.
 • Скупштина Друштва заседа једном годишње и иста може пуноважно да одлучује када је присутно више од половине уплаћених чланарина чланова Друштва за текућу годину

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se SLAŽE)

 • Скупштина може пуноважно да заседа и одлучује, када је на седници присутно више од половине њених чланова.

 

Члан 22.

 

 • Седницу Скупштине сазива Председник Друштва.
 • Редовна Скупштина заседа најмање једном годишње.
 • Ванредну седницу дужан је да сазове Председник или на предлог Извршног одбора или на захтев најмање једне трећине чланова.
 • Ванредну седницу Скупштине може сазвати и Надзорни одбор, уколико дође до кршења Статута и других аката Друштва.
 • Радом Скупштине руководи Председник Друштва.
 • Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
 • За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
 • Скупштина о свим питањима одлучује јавно.

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se SLAŽE)

 • Председник Друштва, Заменик Председника Друштва, чланови ИО се по правилу бирају тајно осим ако Скупштина другачије не одобри. Скупштина може одлучити да гласање о било ком питању из њене надлежности буде тајно.

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se NE SLAŽE, smatra da članovi IO treba da se biraju JAVNO)

 

Члан 23.

 

Скупштина расправља и одлучује о питањима од заједничког интереса за све чланове Друштва, а нарочито:

 • бира и разрешава председника Друштва, чланове Извршног одбора, Надзорног и Научног одбора;
 • доноси СТАТУТ Друштва одлуку о изменама и допунама СТАТУТА ;
 • разматра и усваја програм рада и извештај о раду за период између две седнице;
 • доноси Пословник о свом раду;
 • доноси одлуку о учлањењу у савезе организација и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 • доноси одлуку о делегирању неких питања из својих надлежности Извршном одбору;
 • одлучује о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва;
 • доноси одлуку о престанку рада Друштва и о статусним променама Друштва;
 • доноси одлуку о примаоцу имовине Друштва у случају престанка рада Друштва;
 • разматра захтеве, предлоге и жалбе чланова Друштва, достављене најмање два дана пре одржавања седнице;
 • даје тумачење одредаба овог СТАТУТА;
 • усваја извештаје о раду органа и институционалних облика деловања Друштва;
 • одлучује о другим питањим која нису у надлежности осталих органа Друштва;
 • обавља све друге послове који су јој овим СТАТУТОМ или другим општим актима Друштва поверене у надлежност.
 • ИЗВРШНИ ОДБОР

 

Члан 24.

 

1. Извршни одбор  има 11 (једанаест) чланова, који на својој првој седници, сазваној од стране Председника Друштва, бира Председника Извршног одбора и његовор заменика.
2. Радом Извршног одбора руководи његов Председник.
3. Извршни одбор пуноправно одлучује ако је присутно најмање 6 (шест) чланова Извршног одбора, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
4. Мандат чланова је 4 (четири) године, са могућношћу реизбора.
5. Седницама Извршног одбора, присуствује Председник Друштва, Почасни Председник, Заменик Председника и секретар без права учешћа у одлучивању.

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se SLAŽE)

 

Члан 25.

 

1. Надлежност Извршног одбора:

  • извршава опште акте и одлуке Скупштине,
  • стара се о остваривању циљева Друштва,
  • покреће поступак због повреде Статута и општих аката Друштва,
  • предлаже програме рада Друштва,
  • утврђује и формира институционалне облике деловања,
  • доноси опште акте непходне за рад Друштва, осим оних које доноси Скупштина;
  • утврђује предлог измена и допуна Статута,
  • утврђује предлог годишње чланарине,
  • утврђује предлог годишњег плана рада и предлог финансијског плана, као и предлог завршног рачуна
  • стара се о остваривању циљева Друштва,
  • утврђује организацију, образује тела за реализацију програмских циљева,
  • предлаже састав других теле које бира Скупштина,
  • одлучује о предлозима, захтевима и жалбама чланова,
  • доноси план прихода и расходаи завршни рачун.

 

 • ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

Члан 26.

 

1. Председник Друштва:

 • представља и заступа Друштво;
 • координира рад Скупштине,
 • председава седницама Скупштине;
 • стара се о остваривању циљева Друштва и законитости његовог рада;
 • сазива Скупштину Друштва, предлаже дневни ред и подноси јој извештај о свом раду и раду Друштва;
 • наредбодавац је по финансијко-материјалном пословању Друштва;
 • потписује Статут, сва друга општа акта и све одлуке које донесе Скупштина;
 • обавља друге послове за које га Скупштина задужи.
 • присуствује седницама Извршног одбора и учествује у његовом раду, без права одлучивања,
 • обавља друге послове за које га Скупштина задужи.

За свој рад одговоран је Скупштини.

 

Члан 27.

 

 • Заменик председника Друштва
 • Функције Заменика Председника : у одсуству Председника врши све послове и права из његове надлежности, по овлашћењу Председника претставља Друштвоу међународним организацијама

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se SLAŽE)

 

Члан 28

 

1. Почасни Председник Друштва:

 • Као израз признања за посебне заслуге и допринос контактологији и формирању Друштва
 • има саветодавни карактер, присуствује седницама ИО и Скупштине, помаже својим искуством без права одлучивања;
 • Нема права да бира нити да буде биран у органима Друштва
 • Бира се на Седници скупштине Друштва на предлог ИО без ограничења мандата

 

 • НАУЧНИ ОДБОР

Члан 29.

 

1. Научни одбор има свог Председника и 3 (три) члана, од којих је најмање један из редова наставника офтамологије.

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se NE SLAŽE, predlaže 4 člana NO)


2. Научни одбор бира се на мандат од 4 (четири) године, са могућношћу реизбора.
3. Научни одбор:

 • доноси план и програм теоријске и практичне едукације лекара офтамологије из домена примене контактних сочива;
 • одређује офтамолошке установе компетентне за обављање едукације у складу са планом и програмом едукације;
 • именује чланове испитне комисије, за полагање испита и стицања Сертификата.
 • разматра сва питања која му упути Извршни одбор Друштва, а посебно она у вези са едукацијом и усавршавањем у области офтамолошко-контактолошке праксе и предлаже новине у вези са едукацијом и додатним усавршавањем у поменутој области;
 • разматра новине у сталном медицинском образовању и сходно томе обавештава Извршни одбор.
 • саставља годишњи извештај о раду и доставља га Скупштини на усвајање.
 • организује стручне и научне седнице Удружења (избор тема, реферата, референата и др.).

 

 • НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 30.

 

1. Надзорни одбор има 3 (три) члана које бира Скупштина Друштва, на мандат од 4 (четири) године, са могућношћу реизбора.
2. Надзорни одбор може да ради и одлучује само у пуном саставу. Одлуке доноси већином гласова.
3. Надзорни одбор:

 • контролише финансијско пословање Друштва,
 • најмање једном годишње и указује Извршном одбору на могуће пропусте у располагању новчаним и материјалним средствима,
 • у случају кршења Статута или других аката, након упозорења, Надзорни одбор може да сазове ванредну Скупштину;
 • покреће поступак утврђивања одговорности лица одговорних за материјално-финансијско пословање, како у Удружењу, ако и код ангажовања трећег лица за обављање стручних послова.

4. Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини.

 

 • СЕКРЕТАР ДРУШТВА

 

Члан 31.


1. Секретар се бира на Скупштини Друштва, на мандат од 4 (четири) године.
Води административне послове Друштва и стара се о спровођењу свих одлука koje су донете на састанцима органа Друштва.
2. Активно учествује у раду свих органа без права гласа.

 

7. ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ДРУШТВА

 

1. Почасна Повеља Др Јован Павичић

 • Додељује се истакнутим појединцима за изузетан допринос развоју контактологије и изузетне заслуге и дугогодишњи рад у контактологији на предлог ИО а усваја Скупштина.

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se SLAŽE)

 

VI ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДРУШТВА И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ

 

Члан 32.

 

1. Друштво заступа и представља пред свим државним и другим органима, свим правним, физичким и другим лицима Председник Друштва и заменик Председника по његовом овлашћењу.

(Predlog dao: Komisija za reviziju statuta); (Izvršni odbor se SLAŽE)


2. Заступник је дужан да се придржава овлашћења одређених СТАТУТОМ и одлуком надлежног органа Друштва.

 

Члан 33.

 

Јавност рада Друштва и његових органа, оставарује се јавним деловањем органа Удружења, писменим обавештавањем чланова Друштва, цирукуларним писмом или путем е-маил активностима Удружења и њених органа, информисањем шире јавности о активностима Друштва путем јавних саопштења, конференција за штампу, непосредног присуства средствима јавног информисања седницама и активностима Друштва и њених органа.

 

VII  ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА ДРУШТВА, ОДГОВОРНОСТ УДРУЖЕЊА

 

Члан 34.

 

1. За реализацију циљева и задатака Друштва остварује средстава од: чланарине, донаторства, поклона, спонзорства и слично.
2. Средства за рад Друштва користе се према одлукама Скупштине и Извршног одбора, а у складу са финансијским планом Друштва.

 

Члан 35.

 

1. Све функције у Друштва су волонтерске.
2. За обављање стручних, административних и финансијских послова Друштва може, повремено или стално, ангажовати и неку стручну службу или агенцију.

 

Члан 36.

 

1. За своје обавезе Друштва одговара целокупном својом имовином.
2. Чланови Удружења и органа Друштва, могу лично одговарати за обавезе Удружења, ако поступају са имовином Друштва као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Друштва као форму, за незаконите или преварне сврхе.

 

Члан 37.

 

1. Средства којима располаже Друштва и која стекне током рада, представљају имовину Друштва.
2. Имовина У Друштву може да се користи једино за остваривање њених статутарних циљева.
3. Имовина Друштва не може се делити њеним члановима, оснивачима, члановима органа Друштва запосленима или са њима повезаним лицима.
4. Одредбе из става 1. и 2. овог члана, не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Друштва (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.) и уговорене теретне обавезе.

 

VIII САРАДЊА ДРУШТВА И УЧЛАЊЕЊЕ У МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 38.

 

1. У циљу решавања статутарцних циљева Друштва остварује разне облике сарадње са свим заинтересованим субјектима, органима, организацијама на нивоу републике и шире.
2. Сарадња се одвија у складу са СТАТУТОМ и позитивн
3. Удружење може остваривати сарадњу и удруживати се у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
4. Одлуку о сарадњи и учлањењу доноси Скупштина, а у складу са позитвно правним прописима.

 

 IX ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

 

Члан 39.

 

Друштво може престати:

 • одлуком Скупштине;
 • ако се број чланова Друштва смањи испод броја одређеног за његово оснивање;
 • ако Друштву буде забрањен рад из разлога предвиђених законским прописима;
 • ако је извршена статусна промена, која има за последицу престанак Друштва;
 • ако се утврди да Друштво не обавља активности на остваривању статутарних циљева, односно није организована у складу са СТАТУТОМ дуже од две године непрекидно или је протекло двоструко више времена од времена утврђеног стататуом за одржавање седнице Скупштине, а она није одржана;
 • стечајем.

Свако може обавестити Регистратора о постојању разлога за брисање Друштва из Регистра, утврђених тачком 5. става 1. овог члана.
У случајевима из става 1. тачака 1, 2, 3 и 5, брисање из Регистра се врши након спроведеног поступка ликвидације Друштва. О спровођењу поступка ликвидације у Регистар се уписује забелешка.
Брисањем из Регистра, Друштво губи статус правног лица.

 

Члан 38.

 

1. У случају престанка рада, имовина Друштва, пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом
2. Ако се у тренутку престанка Друштва не може поступити на начин из става 1. овог члана или ако Удружење престаје на основу одлуке о забрани рада, након спроведеног поступка ликвидације, имовина Друштва, у тим случајевима, постаје имовина Републике Србије, с тим што право коришћења припада јединици локалне самоуправе на чијој је територији било седиште Друштва.

 

X  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

 

Члан 39.

 

1. Предлог за доношење измена и допуна Статута може покренути једна трећина чланова Скупштине Друштва, Извршни одбор или Надзорни одбор.
2. Предлог треба да садржи нацрт Одлуке о изменама и допунама СТАТУТА.
3. Предлог за доношење измена и допуна Статута доставља се Извршном одбору Друштва.
4. Поступак за доношење измена и допуна Статута покреће се на основу писаног предлога Извршног одбора у року од 30 дана од дана подношења предлога.
5. Одлуку о изменама и допунама СТАТУТА доноси Скупштина, на начин како је прописано чл. 22. став 5. овог СТАТУТА.

 

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 40.


Тумачење одредаба овог СТАТУТА и других нормативних аката које доноси Скупштина, даје Управни одбор, а мишљења по осталим питањима доносиоци аката чије су одредбе предмет тумачења.

 

Члан 41.

 
Овај СТАТУТ ступа на правну снагу, осмог дана од дана објављивања у просторијама седишта Друштва.
Ступањем на правну снагу овог СТАТУТА, престају да важе одредбе СТАТУТА од 02.12.2004.год.

 

 

ДРУШТВО ОФТАМОЛОГА КОНТАКТОЛОГА СРБИЈЕ - ЦОЛСС КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СТАТУТА

 

На основу члана 1. Статута друштва контактолога, Скупштина на оснивачкој скупштини доноси

 

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ СЕРТИФИКАТА ИЗ КОНТАКТОЛОГИЈЕ

 

Члан 1.

 

Овим Правилником регулише се питање едукације офталмолога и верификација знања из области контактологије.

 

Члан 2.

 

Право на едукацију из контактологије стичу лекари специјалисти из офталмологије.

 

Члан 3.

 

Правилна едукација из контактологије спроводи се у референтним кабинетима за контактна сочива под руководством ментора. Референтне кабинете и менторе именује Извршни одбор на предлог Научног одбора.

 

Члан 4.

 

Дужина практичне едукације одредује се планом и програмом едукације.

 

Члан 5.

 

На лични захтев, офталмологу који се већ најмање три године баве контактологијом, може се одлуком Научног одбора, одобрити приступ испиту и без едукације из Члана 3. и 4.

 

Члан 6.

 

Након спроведене теоријско – практичне едукације полаже се испит, након чега се добија Сертификат за рад.

 

Члан 7.

 

Испит се полаже пред трочланом комисијом цији састав утврдује председник Научног одбора у сваком појединацном случају из реда Чланова научног одбора.

 

Члан 8.

 

Сертификати – лиценце се издају на период од пет година, након чега се важност мора продужити овером председника Научног одбора.

 

Члан 9.

 

Сертификат садржи име и презиме носиоца, оверава печатом друштва и потписом сва три Члана испитне комисије. Њиме Друштво тврди да је кандидат оспособљен за стручно бављење контактологијом.

 

Члан 10.

 

Трошкове едукације и полагање испита из контактологије сносе установа или појединац, а висина накнаде утврдује се одлуком Извршног одбора и уплаћује на рачун друштва.

 

Члан 11.

 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли Друштва.

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ

 

 

Predlog statuta druŠtva oftalmologa kontaktologa Srbije ECLSO

Statut evropskog udruženja oftamologa (kontaktna sočiva) - ECLSO - ECLSO je udruženje registrovano u Ženevi, Švajcarska

 

 

Naziv i registrovano sedište


Naziv asocijacije je evropsko udruženje oftamologa (kontaktna sočiva - ECLSO).
Registrovano sedište se nalazi u Ženevi, Švajcarska.
Statut je napisan na francuskom jeziku. Urađen je prevod i na engleski jezik.
Samo francuska verzija se smatra važećom.


1. Svrha asocijacije


Svrha asocijacije je da unapredi obrazovanje oftamologa, podstakne naučno istraživanje i omogući razmenu evropskih stručnjaka iz domena medicinske kontaktologije.


2. Prijem u članstvo


Postoje četiri kategorije članova:
a) pojedinačni članovi
b) članovi koji pripadaju nacionalnim grupama
c) počasni članovi
d) međunarodni članovi
Članovi asocijacije će biti samo oftamolozi.
Pojedinačni članovi
Prezidijum će prihvatiti pojedinačne članove iz evropskih zemalja u kojima još uvek ne postoji nacionalna grupa, po dostavljanju pisanog zahteva svakog kandidata, uz podršku dva člana.
Članovi koji pripadaju nacionalnim grupama
Članovi nacionalnih udruženja koji su članovi ECLSO, koji su platili članarinu su de facto članovi ECLSO.
Počasni članovi
Prezidijum može dodeliti počasno članstvo koje su, svojom sposobnosti, naučnim dostignućima, postupcima ili podučavanjem doprineli razvoju medicinske contactology.
Međunarodni članovi
Prezidijum može prihvatiti pojedinačne članove iz ne-evropskih zemalja, po dostavljanju pisanog zahteva kandidata, uz podršku dva člana.
Počasni i međunarodni članovi nisu kvalifikovani Prezidijumu i ne mogu da glasaju u različitim skupštinama.
Članstvo se prekida na sledeće načine:
a) ostavkom
b) smrću
c) isključenjem.
Ostavka će u pisanoj formi biti upućena Prezidijumu tri meseca pre isteka kalendarske godine.
Smrt člana automatski znači prekid njegovog članstva u asocijaciji.
Svaki član koji postupci ili izjave mogu ozbiljnu štetiti reputaciji i interesima asocijacije mogu biti isključeni. Isključenje će objaviti Prezidijum, sazvan ovim povodom, nakon saslušanja spornog člana.
Svaki pojedinačni ili međunarodni član, koji uzastopne godine ne plati članarinu, će automatski biti isključen iz asocijacije.
Svako nacionalno udruženje koje nije platilo svoju članarinu dve uzastopne godine će automatski biti isključeno iz asocijacije.


2. Administracija asocijacije


Asocijacije je predstavljena sledećim telima:
a) Prezidijumom
b) Federalnim Većem nacionalnih predstavnika
c) Generalnom skupštinom članova.


a) Prezidijum


a)1 Sastav
Prezidijum ili «Izvršni odbor» je sačinjen od šest izabranih članova
- predsednik
- dva potpredsednika
- generalnog sekretara
- blagajnika
- osobe zadužene za statutarne i pravne poslove
Jednog ex-officio člana:
- bivši predsednik


a)2 Uslovi službe


Članovi Prezidijuma se biraju na četiri godine, uz izuzetak generalnog sekretara i blagajnika, koji se biraju na period od pet godina. Članovi Prezidijuma se mogu ponovo birati, najviše do tri mandata.


a)3 Starosno ograničenje i prestanak profesionalne aktivnosti


Samo profesionalno aktivni članovi, koji u trenutku izbora nisu napunili 65 godina se mogu birati za Prezidijum.
Ukoliko tokom svog mandata, član Prezidijuma prestane sa aktivnostima ili dostigne starosno ograničenje, ostaće u službi do kraja svog mandata.


a)4 Način izbora članova Prezidijuma


Članove Prezidijuma bira Federalno Veće nacionalnih predstavnika.
Kandidature se predaju Prezidijumu na razmatranje i glasanje.
Kandidature koje odobri Prezidijum će generalni sekretar dostaviti na glasanje Federalnom Veću.
Samo nacionalni predstavnici zemalja koje su platile članarinu za dve godine koje prethode godini glasanja, imaju pravo glasa.
Ukoliko član Prezidijuma prestane da obavlja svoje dužnosti tokom svog mandata u službi, za slučajeve ostavke, isključenja ili smrti, generalni sekretar će sazvati nov izbor, na način propisan statutom.
Izbor će se održati tokom godišnjeg Kongresa koji sledi nakon prestanka službe člana.
Novoizabrani član će ostati u službi do kraja mandata svog prethodnika.
Pored toga, ukoliko novi član Prezidijuma bude ponovo izabran na kraju svog mandata, primenjivaće se pravilo tri uzastopna mandata, ne računajući vreme u kome je poslove obavljao kao zamena.
Ukoliko predsednik prekine službu pre vremena, njegovo mesto će zauzeti prvi potpredsednik, a drugi potpredsednik će postati prvi, a drugi potpredsednik će biti izabran na način naveden ranije u tekstu.


a)5 Učestalost i kvorum sastanaka Prezidijuma


Prezidijum se sastaje na zahtev predsednika, po obaveštenju generalnog sekretara.
Prezidijum se sastaje:
Po statutu:
- tokom godišnjeg kongresa udruženja
- intermedijarno zasedanje između dva godišnja kongresa
Vanredno:
- kada god je potrebno, po zvaničnom zahtevu predsednika ili generalnog sekretara, ukoliko žele da se konsultuju sa Prezidijumom.
Odluke donete na sastanku Prezidijuma su validne ukoliko je prisutno najmanje tri člana, uključujući predsednika ili generalnog sekretara.
- Predsednik i sekretar zasedanja se biraju za svako zasedanje.
U odsustvu predsednika, zasedanjem će predsedavati prvi potpredsednik, a ukoliko to nije moguće, drugi potpredsednik.
U odsustvu generalnog sekretara, osoba zadužena za pravne i statutarne poslove, ili ako to nije moguće, jedan od potpredsednika će delovati u svojstvu sekretara zasedanja. Zapisnici će biti poslati generalnom sekretaru za potrebe publikacije nakon verifikacije i odobrenja od strane osobe zadužene za pravne i statutarne poslove. Telefonske i video konferencije su validne kada su u skladu sa istim modalitetima.
Usvajanje rezolucije se smatra validnim slanjem cirkularnih pisama, putem standardne ili elektronske pošte. Glasove će prebrojavati generalni sekretar.
Prezidijum donosi odluke jednostavnom većinom prisutnim članova. U slučaju nerešenog ishoda, predsedavajući ima odlučujući glas.


a)6 Refundiranje troškova nastalih od strane članova Prezidijuma


Članovi Prezidijuma koji su volonteri, ne primaju platu.
Njihovi troškovi će biti plaćeni na sledeći način:
- za sastanke Prezidijuma, realno nastale troškove, koji će biti plaćeni nakon dostavljanja računa blagajniku,
- za prisustvovanje godišnjim kongresima ECLSO, pored gore pomenutog refundiranja, prisutnim članovima će biti dodeljen iznos po osnovu provedenog vremena i obavljenog posla svakog člana.
Iznos ove naknade će svake godine odrediti Prezidijum, po predlogu blagajnika.

Za predstavljanje ECLSO kod:

viših nadležnih organa
drugih medicinskih ili naučnih organizacija
trgovinskih saveza
svakog drugog organa koga članovi Prezidijuma žele da posete u interesu ECLSO i uz strogo poštovanje svrhe udruženja, kako je definisano u poglavlju 2.
- Refundiranje koje odobri predsednik će biti po osnovu realnih troškova, nakon dostavljanja računa blagajniku.
- za predstavljanje ECLSO na sastancima izvan Evrope, može se predložiti delimično refundiranje ukupne sume. Procedura zahteva glasanje Prezidijuma sazvanog za te potrebe. Da bi rezolucija bila validna, sledeća dva uslova se moraju zadovoljiti: kvorum Prezidijuma

dvotrećinska većina članova sa pravom glasa.

Refundiranje će biti izvršeno nakon dostavljanja dokaza o prisustvu na sastanku za koji se vrši potraživanje.


a)7 Definisanje prava i obaveza svakog člana Prezidijuma


a7 1) Predsednik
Predsednika bira Generalna Skupština i on stupa na dužnost prvog januara naredne godine nakon izbora.
Predsednik određuje datume sastanaka Prezidijuma, Federalnog Veća i Generalnih Skupština, bilo da su sednice redovne ili vanredne.
Predsednik, u dogovoru sa generalnim sekretarom određuje dnevni red.
Predsednik predsedava svim sastancima izuzev kada Generalna Skupština i Federalno Veće glasaju o obnavljanju mandata Prezidijuma.
Predsednik je ekskluzivni predstavnik ECLSO pred švajcarskim i evropskim nadležni organima.
Samo predsednik može da otvori račun u banci koji glasi na ime ECLSO.
Predsednik je zakonski odgovoran nadležnim organima različitih zemalja za sve odluke, delovanja i deklaracije donete u ime ECLSO. On neće biti odgovoran za odluke, delovanja ili deklaracije članova Prezidijuma i Federalnog Veća, koji prethodno nisu potpisanu od strane Prezidijuma, zakonski sazvanom za ove potrebe.
Predsednik će obavestiti osiguravajuću kompaniju po svom izboru o svojoj poziciji i dužnostima, potvrdu o profesionalnoj civilnoj sposobnosti izdatu od strane te kompanije će poslati generalnom sekretaru.
Predsednik nadgleda poslove blagajnika i u svakom trenutku može zatražiti reviziju.
Pri glasanju, predsednik ima odlučujući glas.
Predsednik ima pravo da predloži kandidata po svom izboru za sledeće predsedništvo.
Predsednik može da predloži Prezidijumu počasnog člana. Predsednik može da predloži Prezidijumu kandidata za Fick-Kalt-Muller orden.
Predsednik može da predloži kandidata za H.J. Kersley predavanje.
Predsednik može predložiti rasformiranje asocijacije, uz zajedničko odobrenje Federalnog Veća i vanredne Generalne Skupštine. Po sazivu Generalne Skupštine sazvane za ovu svrhu, on će preduzeti postupak likvidacije udruženja, zajedno sa generalnim sekretarom i osobom zaduženom za statutarne i pravne poslove, u skladu sa pravilima statuta.


A72) Potpredsednici
Dva potpredsednika izabrana na Generalnoj skupštini će preuzeti dužnost prvog januara naredne godine nakon izbora.
Oni pomažu predsedniku u njegovim zadacima i zamenjuju ga u odsustvu. Prvi potpredsednik zamenjuje predsednika u odsustvu. U slučaju da su i predsednik i prvi potpredsednik odsutni, predsedavanje preuzima drugi potpredsednik.
Svaki potpredsednik može za Prezidijum i/ili Federalno Veće da predloži kandidata po svom izboru.
Svaki potpredsednik može Prezidijumu da predloži kandidata za počasnog člana.
Svaki potpredsednik može da predloži kandidata za Fick-Kalt-Muller orden.
Svaki potpredsednik može da predloži kandidata za H.J. Kersley predavanje.


A 73) Generalni sekretar
Generalnog sekretara bira Generalna Skupština i on stupa na dužnost prvog januara naredne godine nakon izbora.
Generalni sekretar će deponovati statute kod švajcarskih nadležnih organa, kao i sve njegove izmene.
On će to činiti u saradnji i uz pisano odobrenje osobe zadužene za statutarne i pravne poslove.
Sekretar neprekidno ažurira listu članova i nacionalnih grupa u saradnji sa blagajnikom.
Generalni sekretar nadgleda račune blagajnika i, ukoliko se učini potrebnim, u svakom trenutku može zahtevati reviziju.
Generalni sekretar može da sazove sastanak Prezidijuma. Dnevni red će biti određen nakon konsultacija sa predsednikom.
Generalni sekretar će pozivati učesnike sastanka, uz poštovanje pravila određenih statutom.
Generalni sekretar će učesnicima na različitim sastancima slati dnevni red određen u saradnji sa predsednikom, uz poštovanje pravila određenih statutom.
Generalni sekretar će sačinjavati zapisnike sa skupština i sastanaka. Tekst će, kao i još jedan član Prezidijuma, potpisati u roku od dva meseca od održavanja sastanka.
Zapisnici i formulacije donetih odluka će, nakon konsultacija sa osobom zaduženim za statutarne i pravne poslove, na sledećoj sednici biti podneti na odobrenje učesnicima sastanka, u skladu sa pravilima statuta.
Generalni sekretar će pripremiti i nagledati tehničke uslove telefonske ili video konferencije Prezidijuma i Federalnog Veća. Pravila koja se odnose na tradicionalne sastanke se primenjuju i u ovom slučaju.
Radi uštede novca i vremena, celokupan pisani materijal se može slati elektronskom poštom, uz potvrdu prijema, o čemu se stara generalni sekretar.
Zbog troškova, generalni sekretar je ovlašćen da ne poziva članove godišnje ili vanredne Generalne Skupštine preporučenim pismom, pod uslovom da se održavaju tokom godišnjeg kongresa ECLSO.
Samo u ovom slučaju, generalni sekretar obaveštenje može poslati zajedno sa najavom godišnjeg kongresa. Dnevni red će biti poslat uz obaveštenje.
Generalni sekretar će poslati informacije vezane za mesto održavanja kongresa, njegov program i učestvovaće u promociji. On će te zadatke izvršavati uz potpunu saradnju sa Prezidijumom, kao organom, sa osobom zaduženom za naučni program, osobom zaduženom za nastavak obrazovanja, osobama zaduženim u zemlji organizatora, kao i sa kompanijom zaduženom za praktičnu organizaciju.
Generalni sekretar može predložiti kandidate po svom izboru za Prezidijum i Federalno Veće.
Generalni sekretar može Prezidijumu predložiti kandidata za počasno članstvo.
Generalni sekretar može predložiti kandidata za Fick-Kalt-Muller orden.
Generalni sekretar može predložiti kandidata za H.J. Kersley predavanje.
Ukoliko predsednik odluči da rasformira udruženje, generalni sekretar, prema ovlašćenjima iz statuta, saziva Prezidijum, Federalno Veće o vanrednu Generalnu Skupštinu u cilju odlučivanja o toj temi. Ukoliko se složi sa predlogom o rasformiranju, on će likvidirati udruženje uz poštovanje modaliteta navedenih u statutu, u saradnji sa predsednikom i osobom zaduženom za statutarne i pravne poslove.


A 74) Blagajnik
Blagajnika bira Generalna Skupština i on stupa na dužnost prvog dana godina nakon njegovog izbora.
Blagajnik će pozivati i prikupljati članarine od članova i nacionalnih grupa.
U saradnji sa generalnim sekretarom, on će sačiniti listu članova koji su platili.
On će nadoknaditi neplaćene članarine.
On će Prezidijumu poslati listu članova ili nacionalnih grupa koji nisu platili dva uzastopne godine, bez prihvatljivog razloga, i nakon toga pokrenuti proceduru isključenja.
On je ovlašćen od strane predsednika da plati račune, troškove i poreze, uz striktno poštovanje odluka Prezidijuma.
Blagajnik neće plaćati račune ili troškove koji odlukom odobreni od strane Prezidijuma, bez izričitog ovlašćenja predsednika ili, u njegovom odsustvu, generalnog sekretara.
Ukoliko je formalno ovlašćen od strane predsednika, blagajnik će rukovati bankovnim računom udruženja i to će činiti uz pažljivu štednju.
Blagajnik će proveravati prethodni budžet udruženja zaduženog za organizovanje godišnjeg kongresa i kontrolisaće završni bilans stanja i uspeha.
Blagajnik će obezbeđivati račune udruženja i pružati sve neophodne informacije kada god to predsednik ili generalni sekretar zatraže. Blagajnik će za svaki sastanak Prezidijuma pripremati ažuriran finansijski izveštaj.
Blagajnik će godišnje račune pravovremeno slati dvojici izabranih revizora na reviziju i potvrdu,  kako bi oni imali dovoljno vremena da račune detaljno pregledaju.
Finansijski izveštaj i bilans uspeha će biti predati na validaciju osobi zaduženoj za statutarne i pravne poslove.
Blagajnik će predstaviti godišnji bilans uspeha na zasedanju Prezidijuma na godišnjem kongresu i zahtevaće konačno odobrenje. Blagajnik će predstaviti godišnji bilans uspeha na zasedanju Federalnog Veća na godišnjem kongresu i zahtevaće konačno odobrenje. Blagajnik će predstaviti bilans uspeha Generalnoj skupštini na godišnjem kongresu i zahtevaće konačno odobrenje.
Blagajnik može predložiti kandidate po svom izboru za Prezidijum i Federalno Veće.
Blagajnik može predložiti Prezidijumu kandidata za počasno članstvo.
Blagajnik može predložiti kandidata za Fick-Kalt-Muller orden.
Blagajnik može predložiti kandidata za H.J. Kersley predavanje.
Ukoliko predsednik odluči da rasformira udruženje, Prezidijum, Federalno Veće o Generalna Skupština će se sazvati na način propisan statutom kako bi o tome odlučili. Ukoliko se složi sa predloženim rasformiranjem, blagajnik će likvidirati udruženje zajedno sa predsednikom, generalnim sekretarom i osobom zaduženom za statutarne i pravne poslove, shodno principima navedenim u statutu.


A 74) Prethodni predsednik
Predsednik završava svoj mandat u službi 31. decembra godine u kojoj je novi Prezidijum izabran na godišnjem kongresu. Od prvog januara naredne godine, on je u poziciji i deluje kao prethodni predsednik.
On će svoje dužnosti izvršavati do kraja mandata važećeg predsednika.
Ukoliko novi predsednik ostane na dužnosti tokom drugog i poslednjeg mandata, time će automatski prethodni predsednik ostati na svojoj poziciji.
Uloga prethodnog predsednika je da savetuje Prezidijum i osigura kontinuitet na čelu ECLSO. Prethodni predsednik je statutarni član Prezidijuma i, shodno tome, ima sve pripisane dužnosti.
Prethodni predsednik može predložiti kandidate po svom nahođenju za Prezidijum i Federalno Veće. Prethodni predsednik može Prezidijumu da predloži kandidata za počasno članstvo.
Prethodni predsednik može da predloži kandidata za Fick-Kalt-Muller orden. Prethodni predsednik može sa predloži kandidata za H.J. Kersley predavanje.


A7 4) Osoba zadužena za statutarne i pravne poslove
Osoba zadužena za statutarne i pravne poslove će kontrolisati usklađenost svih odluka u odnosu na statut udruženja, švajcarske zakone, kao i zakone različitih zemalja članica.
Kako bi obavljao svoj zadatak, osoba zadužena za statutarne i pravne poslove je de jure član svih veća, komisija i skupština.
Njega će generalni sekretar, pre publikacije, informisati o svim zapisnicima sa različitih skupština, veća ili komisija.
Njemu će blagajnik dostavljati godišnji finansijski izveštaj i bilans uspeha.
On će blagajniku odobriti konačno odobrenje na Generalnoj skupštini.
Osoba zadužena za statutarne i pravne poslove će pomagati predsedniku u svim sudskim ili spornim poslovima sa kojima se ECLSO može susresti.
Osoba zadužena za statutarne i pravne poslove će obaveštavati predsednika o promenama evropskih regulativa, vezano za domen kontaktnim sočiva.
On će predstavljati cilj medicinske kontaktologije kod evropskih nadležnih organa.
On može predložiti kandidata po svom izboru za Prezidijum.
On može Prezidijumu predložiti kandidata za počasno članstvo. Osoba zadužena za statutarne i pravne poslove može predložiti kandidata za Fick-Kalt-Muller orden.
On može predložiti kandidata za H.J. Kersley predavanje.
Ukoliko predsednik odluči da rasformira udruženje, generalni sekretar, u skladu sa statutom, saziva Prezidijum, Federalno Veće o vanrednu skupštinu kako bi odlučili o tom predlogu. Ukoliko se rasformiranje prihvati, on će likvidirati udruženje u saradnji sa predsednikom, generalnim sekretarom i blagajnikom, u skladu sa pravilima statuta.


A 75) Savetnici Prezidijuma
Prezidijum za određene zadatke može imenovati savetnike.
Iako nisu članovi Prezidijuma, generalni sekretar ih može pozvati da prisustvuju sastanku ukoliko Prezidijum želi da čuje njihovo mišljenje i savet o jednoj ili više tačaka dnevnog reda.
Oni će podneti izveštaj Prezidijumu i Federalnom Veću u vreme održavanja godišnjeg kongresa. Savetnici neće glasati u Prezidijumu i Federalnom Veću.
Savetnici su volonteri i neće primati naknadu za rad.


c) Federalno Veće nacionalnih delegata


c1) Sastav


Federalno Veće je sastavljeno od 3 predstavnika nacionalnih udruženja članica ECLSO.
Svaka zemlja čije je nacionalno udruženje članica ECLSO i ima više od deset redovno plaćenih članarina je poslati jednog od svojih članova kao nacionalnog predstavnika.


c2) Dužina mandata


Nacionalne predstavnike biraju njihova nacionalna udruženja u skladu sa pravilima i za mandat koji ta udruženja nezavisno određuju.


c3) Starosno ograničenje i prestanak aktivnosti


Samo nacionalni predstavnici koji su profesionalno aktivni i ispod 65 godina starosti u trenutnu izbora će se smatrati podesnim za Federalno Veće.
Ukoliko, za vreme svog mandata, član Federalnog Veća napuni 65 godina ili prestane aktivno da radi, biće potrebno da svoj mandat ispuni do kraja.


c4) Uloga Federalnog Veća i nacionalnih predstavnika


Nacionalni predstavnici će predstavljati svoje zemlje u ECLSO.
Njihov zadatak je:
- informisanje Prezidijuma o stavovima udruženja članica,
- informisanje svojih članova udruženja o odlukama ECLSO.
Federalno Veće je savetodavni organ sa ovlašćenjem iznošenja predloga.
- Ono ima savetodavnu ulogu vezano za sve što im predsednik, Prezidijum ili Generalna Skupština dostave, a svoje predloge dostavljaju Prezidijumu.
Ono raspravlja o:
- izveštaju generalnog sekretara
- izveštaju predsednika
- finansijskom izveštaju blagajnika.
Tajnim glasanjem biraju članove Prezidijuma koje predloži sadašnji Prezidijum.
Pri izboru Prezidijuma, Federalnim Većem sazvanim ad hoc, će predsedavati najstariji član ukoliko on nije kandidat, u kome slučaju će predsedavanje preuzeti drugi po starosti nacionalni predstavnik, ukoliko naravno i on nije kandidat.
Sednicama će predsedavati predsednik Prezidijuma ili, u njegovom odsustvu, jedan od potpredsednika. Članovi Prezidijuma će imati pravo da prisustvuju sastancima Veća, ali neće glasati.
Generalni sekretar, osoba zadužena za statutarne i pravne poslove ili, u njihovom odsustvu, jedan od dva potpredsednika, će biti u svojstvu sekretara zasedanja. Zapisnici će biti poslati generalnom sekretaru za publikaciju, nakon provere i odobrenja od strane osobe zadužene za statutarne i pravne poslove.


c5) Učestalost sastanaka Federalnog Veća


Federalno Veće će se sastajati:
- jednom godišnje za vreme održavanja godišnjeg kongresa,
- na zahtev predsednika Prezidijuma,
- na pismeni zahtev 30% članova upućen generalnom sekretaru, koji će sazvati sastanak u toku od tri meseca od trenutka prijema zahteva.


c6) Predstavljanje nacionalnih udruženja u Veću tokom glasanja


Prilikom glasanja, a naročito pri izboru Prezidijuma, svaki predstavnik će imati pravo na broj glasova u skladu sa brojem plaćenih članova u svom nacionalnom udruženju. Pravila se sledeća:
- udruženja sa manje od pedeset članova će imati pravo na jedan glas,
- udruženja sa preko pedeset članova će imati pravo na jedan glas, a pored toga dodatan jedan na svakih narednih sto članova.
Ukoliko se nacionalni delegat kandiduje za izbor u Prezidijum, njega će tokom kandidature zameniti član njegovog udruženja sa ovlašćenjem zamenika.
Prezidijum ima pravo na veto. Predlog na koji je stavljen veto će biti ponovo iznet naredne godine.

 

c7) Troškovi članova Federalnog Veća


Članovi Federalnog Veća, volonteri, neće primati naknadu za rad.
Njihove troškove može platiti njihovo nacionalno udruženje u skladu sa sopstvenim pravilima. ECLSO neće definisati ta pravila, niti će ih sprovoditi.


d) Generalna Skupština


d1) Uloga redovne Generalne Skupštine
Redovna Generalna Skupština će:
a) pregledati godišnji izveštaj Prezidijuma, koga podnosi generalni sekretar i dati konačno odobrenje;
b) pregledati godišnje finansijske izveštaje Prezidijuma koje podnosi blagajnik i dati konačno odobrenje;
c) pregledati izveštaj predsednika Prezidijuma;
d) određivati iznos godišnje članarine na predlog blagajnika;
e) raspravljati i donositi sve odluke koje se tiču budućnosti udruženja, a na predlog predsednika Prezidijuma, Federalnog Veća ili 10% plaćenih članova. Predlog će u pisanoj formi biti poslat generalnom sekretaru na stavljanje na dnevni red, tri meseca pre datuma održavanja Generalne Skupštine.

d2) Obaveštenje i učestalost sastanaka Generalne Skupštine


Generalna Skupština se sastaje jednom godišnje, po prijemu pisanog obaveštenja od strane generalnog sekretara, određujući dnevni red, najmanje četiri nedelje pre datuma određenog za zasedanje. Takvo obaveštenje može biti poslato uz poziv na godišnji kongres. Redovna Generalna Skupština ECLSO članica će zasedati jednom godišnje za vreme trajanja godišnjeg naučnog kongresa.


d3) Uloga i modaliteti vanredne Generalne Skupštine


Vanrednu Generalnu Skupštinu može da sazove generalni sekretar u sledećim slučajevima:
-    izmene statuta,
-     promene sedišta,
-     rasformiranja udruženja.
Pre obaveštenja, predsednik će obezbediti pristanak Prezidijuma, Federalnog Veća i osobe zadužene za statutarne i pravne poslove.
Vanredna Generalna Skupština će biti sazvana u pisanoj formi, najmanje četiri nedelje pre datuma zakazanog za održavanje sastanka, uz pominjanje dnevnog reda. Obaveštenje može biti poslato uz obaveštenje o kongresu.


d3) Kvorum i modaliteti glasanja

 

Redovna Generalna Skupština je validna ukoliko je prisutno pet plaćenih članova, uz to da jedan bude predsednik ili generalni sekretar i najmanje jedan od drugih članova Prezidijuma.

Svaki prisutni plaćeni evropski član ima jedan glas.
Zameniku nije dozvoljeno da glasa, niti to može činiti poštom.
Generalna Skupština odluke donosi jednostavnom većinom.

Vanredna Generalna Skupština je validna ukoliko je prisutno pet plaćenih članova, pod uslovom da je jedan predsednik ili generalni sekretar i najmanje jedan član Prezidijuma.

Potrebna je dvotrećinska većina prisutnih članova.
Ukoliko se ne dostigne kvota, nova vanredna skupština sa istim dnevnim redom će biti sazvana u roku od tri meseca, sa istim modalitetima, izuzev što će se odluke donositi jednostavnom većinom.
Ukoliko zahtev dobije manje od 50% glasača, smatraće se odbijenim i neće ponovo biti stavljan na glasanje sve do narednog godišnjeg kongresa.
Svaki prisutni plaćeni evropski član će imati jedan glas.
Zameniku nije dozvoljeno da glasa, niti to može činiti poštom.


4) Članarine i druga finansijska sredstva


Udruženje je neprofitna organizacija i nema za cilj ostvarivanje profita.
Njeni prihodi se ostvaruju od članarina njenih članova i od taksi za upisivanje na kurseve, edukativne sastanke i kongrese koje organizuje ECLSO.
Pojedinačni članovi će plaćati godišnju članarinu. Iznos te članarine će odrediti Prezidijum, na predlog blagajnika i odobren od strane Generalne Skupštine.
Nacionalne grupe će plaćati po osobi. Iznos će biti određen od strane Prezidijuma, na predlog blagajnika i odobren od strane Generalne Skupštine.
U privremenoj obustavi Prezidijuma, nacionalnoj grupi može biti odobreno, tokom kratkog vremenskog perioda, što se odobrava za svaki slučaj pojedinačno, da plati godišnju članarinu po osobi 50% snižu nego što je iznos koji je izglasala Generalna Skupština.
Zahtev u kome se navode razlozi i obrazloženje, nacionalni predstavnik spornog udruženja dostavlja pisanoj formi blagajniku, tri meseca pre početka finansijske godine.
Blagajnik će zahtev izneti na narednom sastanku Prezidijuma.
Odluka Prezidijuma koja ne mora da bude obrazložena će biti poslata nacionalnom predstavniku koji je podneo zahtev.
Međunarodni članovi će plaćati godišnju članarinu, iznos koji će odrediti Prezidijum, a na predlog blagajnika, odobren od strane Generalne Skupštine.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu.
Članarinu se plaća do 30. juna finansijske godine kako bi se blagajnicima nacionalnih udruženja omogućilo da prikupe članarine i prebroje svoje članove. Uplate na račun ECLSO će se vršiti pre 31. decembra finansijske godine.


5) Ratifikacija odluka


Zapisnici sa sastanaka Prezidijuma, Federalnog Veća o generalne skupštine treba da budu odobreni i potpisani od strane najmanje dva člana Prezidijuma nakon konsultacija sa osobom zaduženom za statutarne i pravne poslove koja će potvrditi njihovu usklađenost sa statutom i pravilima udruženja.


6) Forma dnevnog reda


Dnevni red Prezidijuma će biti u sledećoj formi:

 1. - verifikacija kvoruma,
 2. - imenovanje predsednika i sekretara zasedanja,
 3. - odobravanje zapisnika sa prethodnog sastanka,
 4. - prijem novih članova ili nacionalnih grupa, ostavke, smrti, isključenja,
 5. - godišnji izveštaj generalnog sekretara,
 6. - godišnja i finansijski izveštaj blagajnika,
 7. - na sastanku u vreme trajanja naučnog kongresa, Prezidijum će sa dva revizora pogledati bilans uspeha koji je podneo blagajnik i saslušati njihove primedbe.

 

Sastanci Federalnog Veća će imati sledeću formu:

 1. - verifikacija kvoruma,
 2. - imenovanje predsedavajućeg i sekretara zasedanja,
 3. - odobravanje zapisnika sa prethodnog sastanka,
 4. - prijem novih članova ili nacionalnih grupa, ostavke, smrti, isključenja,
 5. - godišnji izveštaj generalnog sekretara,
 6. - godišnja i finansijski izveštaj blagajnika,

 

Sastanci Generalne Skupštine će imati sledeću formu:

 1. - verifikacija kvoruma,
 2. - imenovanje predsedavajućeg i sekretara zasedanja,
 3. - odobravanje zapisnika sa prethodnog sastanka,
 4. - prijem novih članova ili nacionalnih grupa, ostavke, smrti, isključenja,
 5. - godišnji izveštaj generalnog sekretara,
 6. - godišnja i finansijski izveštaj blagajnika,
 7. - izveštaj dva revizora o bilansu stanja koje je dostavio blagajnik,
 8. - određivanje iznosa članarine za narednu godinu, a po predlogu blagajnika,
 9. - datum i mesto održavanja sledećeg sastanka,
 10. - stavke koje na dnevni red stavlja generalni sekretar,
 1. - pitanja

 

7) Organizacija godišnjeg kongresa


ECLSO ima osnovni cilj organizovanja godišnjeg evropskog kongresa medicinske kontaktologije. Prezidijum će biti zadužen za organizaciju.
Kongres je otvoren samo za oftamologe koji su platili registracionu taksu.
Članovi drugih profesija modu prisustvovati kao pojedinačni gosti.
Datum kongresa će biti određen imajući u vidu sledeće:
- datume hrišćanskih, jevrejskih i muslimanskih praznika,
- datume drugih evropskih i međunarodnih kongresa,
- odmore u različitim državama članicama,
- kulturne događaje u različitim državama članicama,

Kongres može da obuhvata:
-    naučni program,
-    izložbu,
-    naučne postere,
-    edukativne kurseve,
-     dodelu nagrada,
-     predavanja,
-    društveni program.
ECLSO će svojim članovima poslati obaveštenje o održavanju kongresa i naučnom programu. Može se koristiti svaki drugi medijum (Internet, e-mail, itd).
Generalni sekretar će pripremiti i poslati informacije.
U dogovoru sa blagajnikom, on može predati slanje informacija sponzoru ili kompaniji koja organizuje. Prezidijum proces organizacije kongresa može poveriti specijalizovanoj kompaniji.
Društvu koje organizuje može biti odobren zajam od 10.000 EUR.
Zajam će biti odobren u slučaju da su ispunjena sledeća tri uslova:
- prethodni budžet je dostavljen blagajniku,
- Prezidijum ga je pregledao.
- blagajnik je proverio račune kongresa.
Udruženje koje organizuje će blagajniku slati finansijske izveštaje na svaka dva meseca, kao i bilans uspeha u roku od dva meseca po završetku kongresa. Profit će biti isplaćen blagajniku u roku od trideset dana od dana zatvaranja računa.


8) Nagrade i konferencije


8a) Nagrada Fick-Kalt-Muller


Na svake dve godine, doktorima će biće dodeljen Fick-Kalt-Muller orden u čast doktora koji je prvi izumeo kontaktna sočiva 1887. godine.
Ova nagrada nagrađuje pojedinačna ili timska dostignuća u domenu kontaktnih sočiva.
Članovi Prezidijuma koji imaju pravo da predlože kandidata će kandidatov dosije dostaviti Prezidijumu na odobrenje.
Ukoliko nijedan od kandidata ne dobije većinu, nagrada neće biti dodeljena.


8b) Predavanje H.J. Kersley


Na svake dve godine, smenjujući se sa Fick-Kalt-Muller ordenom, biće dodeljena nagrada u čast H.J. Kersley-a.
Laureat će pomenuto predavanje održati tokom naučne sednice kongresa.
Trajanje će biti dvadeset minuta.
Uslovi koje laureat treba da zadovolji:
- članstvo ECLSO,
- jedna ili više prezentacija koje su na ECLSO kongresima zapažene zbog značajnog naučnog karaktera,
- aktivnost u promovisanju medicinske kontaktologije.  
Članovi Prezidijuma koji imaju pravo da predlože kandidata će kandidatov dosije dostaviti dvadeset četiri meseca pre datuma predavanja.
Generalni sekretar će primiti listu kandidata na odobrenje Prezidijuma na prvom sastanku koji će uslediti nakon dostavljanja kandidatovog dosijea.
Laureat će biti odabran od strane Prezidijuma osamnaest meseci pre datuma održavanja predavanja.
Nagrada iznosi 1.000 EUR.
Laureat će biti pozvan na kongres i oslobođen plaćanja registracione takse.


9) Finansijski interesi


9a) Govornici


Od govornika na kongresu će se zahtevati da pre početka prezentacije navedu sve veze koje imaju sa komercijalnim firmama.


9b) Finansijski interesi članova izabranih odbora


Od članova Prezidijuma i Federalnog Veća će se zahtevati da obaveste generalnog sekretara o svim vezama koje imaju u industriji kontaktnih sočiva.


10) Rasformiranje udruženja


Ukoliko predsednik odluči da rasformira udruženje, generalni sekretar će sazvati, shodno statutu, Prezidijum, Federalno Veće i vanrednu Generalnu Skupštinu kako bi se odlučilo o predmetnoj stvari.
Kada osoba zadužena za statutarne i pravne poslove potvrdi usklađenost sa švajcarskim zakonom, a dogovori se o rasformiranju, predsednik u saradnji sa generalnim sekretarom, blagajnikom i osobom zaduženom za statutarne i pravne poslove započinje proces likvidacije udruženja na način određen statutom.
Neto imovina udruženja će nakon likvidacije biti bona fide dobrotvornoj organizaciji i/ili medicinskoj organizaciji koju odabere likvidator.
Postojeći statut je odobren od strane Generalne Skupštine članova na sastanku održanom 17. aprila 1982 i dopunjen od strane Generalne Skupštine 22. maja 1993 i 16. septembra 1994.